White Tuna (Bin Cyo)**

Nigiri: $2.95Sashimi : $3.25